Arbetarskyddsstyrelsen

Vid årsskiftet 2001 bildades Arbetsmiljöverket. Detta skedde genom att Yrkesinspektionens tio distrikt och Arbetarskyddsstyrelsen gick samman och bildade en enda myndighet.

Verkets övergripande mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv, dvs från såväl fysisk, psykisk som social och arbetsorganisatorisk synpunkt.

Verkets uppgift är att se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningar efterlevs samt till viss del tobakslagen och Miljöbalken vad avser vissa frågor om genteknik och bekämpningsmedel. Arbetsmiljöverket ska också ge råd och upplysningar samt sprida information. Arbetsmiljöverket har en lekmannastyrelse bestående av generaldirektör Kenth Pettersson ordförande, och sex ledamöter. Vid styrelsens sammanträden är dessutom två representanter för personalen närvarande. Styrelsemötena föregås av samråd, utan formell beslutanderätt, med representanter från arbetsmarknadens parter.

Vid årsskiftet bildades Arbetsmiljöverket. Detta skedde genom att Yrkesinspektionens tio distrikt och Arbetarskyddsstyrelsen gick samman och bildade en enda myndighet.