Arbetsgivarens eget arbete

Arbetsmiljölagens giltighet
för arbetsgivarens eget arbete

Enligt 3 kap 5 § AML skall lagen och med stöd därav meddelade föreskrifter iakttagas i tillämpliga delar i fråga om arbete som arbetsgivare själv utför. Bestämmelsen avser den situationen att en yrkesmässig verksamhet med minst en anställd drivs av någon under eget namn eller enskild firma utan att det är fråga om något bolag eller motsvarande sammanslutning.
Enligt 3 kap 3 § AML skall arbetsgivaren bl.a. genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Frågan är om denna bestämmelse enligt 3 kap 5 § är att anse som ”tillämplig”.

I boken Arbetsmiljölagen, kommentarer och författningar (Gullberg, Rundqvist, Starland, nionde upplagan; Publica 1994) anges i denna fråga på sid 99: ”Tillämpliga delar av lagen får anses vara målsättningsbestämmelsen i 1 kap 1 §, bestämmelserna om olika arbetsmiljöfaktorer i 2 kap samt tillsyns-, ansvars- och överklagandereglerna i 7 – 9 kap. Fr. o. m. den 1 december 1990 är även bestämmelserna om minderåriga i 5 kap tillämpliga. Däremot tar t.ex. bestämmelserna i 2 kap 1 § tredje och fjärde styckena och 8 § samt 6 kap direkt sikte på arbetstagarnas förhållanden.”

Gemensamt för de sist uppräknade bestämmelserna är att de uttryckligen anger att de avser arbetstagarna. Det finns flera bestämmelser i AML som uttryckligen anger arbetstagarna som målgrupp. En sådan bestämmelse är 3 kap 3 §. På grund härav och med hänsyn till dess innehåll har Arbetarskyddsstyrelsen ansett att inte heller denna paragraf är tillämplig på arbetgivarens eget arbete.
Denna praxis har sedan lång tid tillbaka varit stadig i Arbetarskyddsstyrelsens verksamhet vid t.ex. rådgivning, brevsvar och utbildning. Det måste dock framhållas att tolkningen inte har varit föremål för prövning i domstol. Det har således aldrig slutgiltigt fastslagits att denna tolkning är den rätta och det kan följaktligen inte heller uteslutas att en domsol skulle kunna komma till någon annan slutsats.