Press

Aktuellt 2001

Regeringens krav på verket i år
En bra och utvecklande arbetsmiljö är målet för arbetsmiljöarbetet, framhålls det i regeringensregleringsbrev för 2001. I tillsynsarbetet ska AV under året:

  • Minska ohälsan p g a faktorer som har samband med arbetets organisation och ledning. Arbetsmiljöfaktorer som avses är sådana som kan påverkas genom konkreta krav. Det kan gälla negativ stress, sociala faktorer, arbetsbelastning, ensidigt fysisk arbete m.m. Även arbetsanpassning nämns.
  • Verka för att företag och förvaltningar i ökad utsträckning anlitar en oberoende expertresurs (företagshälsovård) för att förebygga hälsorisker, som har kompetens att identifiera och beskriva samband mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa och som har tillräcklig bredd för att svara för aktuella arbetsställets behov.
  • Verka för ett utvecklat systematiskt arbetsmiljöarbete (internkontroll av arbetsmiljön) inom offentlig verksamhet, främst där ohälsan är förhållandevis hög.

Haverikommission har inrättats

Arbetsolyckor har alltid utretts av Yrkesinspektionen. Genom sammanslagningen till en myndighet och nya arbetsformer, har Arbetsmiljöverket nu möjlighet att anlita de mest kompetenta utredarna för uppdraget, oavsett var i organisationen de är placerade. En haverikommission har inrättats, som under sitt första år mera grundligt kommer att utreda ett litet begränsat antal svåra arbetsolyckor. Erfarenheterna härifrån kommer att bilda underlag för utredningsarbetet mera långsiktigt.Syftet med kommissionen är att systematiskt ta hand om och tydliggöra orsakssamband som ligger bakom allvarliga tillbud och olyckfall och att föra ut dessa i organisationen.

Rejäl resursförstärkning med 70 milj kr
Anslaget till Arbetsmiljöverket utökas fr o m i år. Dagens arbetsmiljöproblem ställer nya krav. Organisatoriska och psykosociala faktorer ligger bakom den kraftiga ökningen av stressrelaterade arbetssjukdomar. De förebyggande insatserna, bl a inspektioner inriktade på dessa hälsorisker, ska mynna ut i en sundare utveckling. Verket kommer att använda det utökade anslaget till nyanställlningar, framför allt av inspektörer, och för kompetensuppbyggnad.

Bortåt 750 anställda vid Arbetsmiljöverket
Drygt 2/3-delar är verksamma inom Arbetsmiljöinspektionens tio distrikt, som hålls samman av tillsynschef Bernt Nilsson och hans centralt placerade medarbetare vid huvudkontoret i Solna. Under 2001 kommer drygt 30 000 arbetsställen att inspekteras. Ca hälften av dessa berör arbetsmiljöfaktorer med direkt koppling till negativ stress, fysisk och psykisk belastning.

Under det närmaste året nyrekryteras ytterligare ett 90-tal arbetsmiljöinspektörer.

Arbetsskadestatistiken – AV har ansvaret
Sedan 1994 svarar AV för den officiella arbetsmiljöstatistiken. Vi samlar in och bearbetar uppgifter över anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar till vårt informationssystem ISA. Vi lägger också ut beställningar på SCB för att genom större intervjuundersökningar med personer i förvärvsålder skaffa oss en bild av hur anställda själva upplever sin hälsa och sin arbetsmiljö. Den senaste större arbetsmiljöundersökningen färdigställdes senvåren 2000 och utgörs av tilläggsfrågor till SCB:s arbetskraftsundersökning med ett urval av drygt 14 000 sysselsatta personer. Arbetsmiljöundersökningar har genomförts vartannat år sedan 1989 och är ett viktigt komplement till uppgifterna i ISA, som bygger på anmälningar till försäkringskassan. Mörkertalet antas vara stort, dvs skillnaden mellan inrapporterade olyckor och sjukdomar och det faktiska antalet med direkt koppling till arbete och arbetsmiljö.

Systematiskt arbetsmiljöarbete ersätter internkontrollen
En grundläggande föreskrift, lika juridiskt bindande som arbetsmiljölagen, är det regelverk om företagens eget arbetsmiljöarbete, som kallas internkontroll av arbetsmiljön. Den ställer krav på att arbetsgivaren i samverkan med de anställda identifierar hälsorisker och med tydliga rutiner, konsekvensbeskrivningar vid omorganisationer och uppföljningssystem kommer åt sådant som kan skada eller förorsaka ohälsa på arbetsplatsen. En majoritet av samtliga arbetsställen har varit dåliga på att följa regelverket. Det bekräftas inte minst av alla genomförda inspektioner och det ökade antalet sjukskrivningar, som sedan 1997 lett till en kraftig ökning av anmälda arbetssjukdomar.

Arbetsmiljöverkets styrelse kommer under februari 2001 att fatta beslut om en ny, något omarbetad föreskrift, som ändrar namn till systematiskt arbetsmiljöarbete. Förhoppningen är att den kan träda i kraft fr o m halvårsskiftet, dvs 1 juli i år. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete, med en tydlig ansvarsfördelning – och befogenheter och resurser som svarar mot ansvaret – ska ingå som en naturlig del i verksamheten vid alla arbetsställen.
[ januari 2001 ]