Regler

Våra Arbetsmiljöregler

Grunden i lagstiftningen finns i Arbetsmiljölagen, AML, som bestäms av riksdagen. Arbetsmiljölagen ger de yttre ramarna för vad som gäller för miljön på jobbet. Arbetsmiljöverket (f.d. Arbetarskyddsstyrelsen) har fått regeringens uppdrag att mer i detalj reglera vad som ska gälla. Detta gör vi genom att i Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS, ge ut föreskrifter och allmänna råd som preciserar vilka krav som ska ställas på arbetsmiljön. Regler som gavs ut före 1978 kallas Anvisningshäften och Meddelanden. Endast ett fåtal av dessa gäller fortfarande. Uppdateringen av Arbetsmiljöverkets författnings-samling, AFS, på Internet sker i allmänhet tre till fyra veckor efter att den tryckta versionen finns framme.