Ideell arbetskraft

Arbetsmiljölagens giltighet
för ideell arbetskraft

Huvudregeln i 1 kap 2 § arbetsmiljölagen är att lagen gäller i varje verksamhet där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning. Om Ni har någon arbetstagare anställd gäller alltså arbetsmiljölagen. Även om huvuddelen av personalen skulle arbeta ideellt gäller således ändå arbetsmiljölagen för en arbetsledare eller en expert som är anställd som arbetstagare.

Om det inte finns någon enda anställd i verksamheten gäller i stället 3 kap 5 § arbetsmiljölagen. Enligt denna skall lagen följas i tillämpliga delar när två eller flera för gemensam räkning yrkesmässigt driver verksamhet utan arbetstagare. Styrelsens ventilationsföreskrifter ingår bland de bestämmelser som avses med uttrycket ”tillämpliga delar”.

Det avgörande här är alltså om verksamheten drivs yrkesmässigt eller inte. Avgörande för om en verksamhet skall anses yrkesmässig är framför allt om den drivs i vinstsyfte eller annars av ekonomiska skäl. Ideella föreningars verksamhet brukar normalt inte anses som yrkesmässiga om de bara tjänar till att tillgodose den ideella verksamhetens syften och behov.

Av detta kan man dra den slutsatsen att arbetsmiljölagen normalt inte gäller för en verksamhet som drivs inom ramen för en ideell förening och endast använder sig av de egna medlemmarnas arbetskraft. Om man däremot använder personal som inte är medlemmar, kan de komma att betraktas som anställda även om lön eventuellt inte skulle utgå utan ersätts med någon annan typ av kompensation. I sådana fall gäller arbetsmiljölagen som vanligt. Det kan dock även här finnas speciella situationer som behandlas annorlunda. Om t.ex. någon av medlemmarna är yrkesmässigt verksam i en viss bransch och utför arbete som hör till branschen, för föreningens räkning, torde man få anse att verksamheten ingår i hans yrkesmässiga verksamhet.
Detta gäller även om någon betalning inte skulle utgå för just detta arbete. Om man som i Ert fall har både anställd personal och medlemmar som frivilligt utför oavlönat arbete är rättsläget något oklart. Om det frivilliga arbetet endast utförs inom ramen för Er verksamhet och dess syfte, synes det dock troligt att detta arbete inte skulle anses falla inom arbetsmiljölagens ram.

Undantag från detta kan dock eventuellt gälla om det frivilliga arbetet har stor omfattning eller utförs inom ramen för en verksamhet, driven av Er eller den frivillige, som måste anses ha yrkesmässig karaktär. Det bör också observeras att reglerna om minderåriga i 5 kap arbetsmiljölagen och i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om minderåriga gäller allt arbete av minderåriga, oavsett i vilken formell form detta sker. Ett slutligt svar på Er frågor kan endast ges av domstol om de skulle föras dit i t. ex. ett mål om åtal, utdömande av vite eller skadestånd.

Arbetsmiljölagens regler kan inte sättas ur kraft eller inskränkas genom avtal. Däremot finns det inget som hindrar Er från att i ett avtal med Era frivilligarbetare åta Er att tillämpa arbetsmiljölagen som om den hade gällt. Tillsynen över att ett sådant avtal följs kan dock inte utövas av Arbetarskyddsstyrelsen eller Yrkesinspektionen.