Skolskjutsar

Arbetsmiljölagens giltighet
för skolskjutsar

Arbetsmiljölagen gäller när arbete utförs. Den gäller däremot inte för färd till och från arbetet. Här finns en skillnad i förhållande till lagstiftningen om arbetsskadeförsäkring som innebär att ersättning kan utgå även för färdolycksfall. Detta ger ibland upphov till missförstånd om arbetsmiljölagens giltighet. Inte heller elevers färd till och från skolan faller under arbetsmiljölagen. Däremot ingår resor under arbetet, t. ex. när någon arbetstagare sänds iväg på serviceuppdrag eller annat arbete utanför stationeringsplatsen. Detsamma gäller elever, t. ex. vid av skolan ordnade studiebesök.

Bestämmelserna i 6 kap 6 § arbetsmiljölagen förutsätter att alla arbetsmiljöfrågor av vikt inom en verksamhet behandlas i skyddskommittén. Arbetsgivarens internkontroll omfattar alla risker som kan uppkomma för arbetstagarna eller för med arbetstagare jämställda grupper, t. ex. elever. Det finns inget som hindrar att frågor om färd till och från arbetet också behandlas i skyddskommittén. Det kan till och med vara lämpligt att så sker. Eftersom de faller utanför arbetsmiljölagen är sådan behandling dock inte obligatorisk. Skyddsronders innehåll regleras inte i lagstiftningen. Det är dock brukligt att man vid skyddsronder tar upp alla arbetsmiljöproblem som kan finnas inom det aktuella skyddsområdet.