Inspektion

Arbetsmiljöinspektionen (f d Yrkesinspektionen) har till uppgift att kontrollera att arbetsgivare lever upp till de krav som ställs i Arbetsmiljölagen och i de föreskrifter som Arbetsmiljöverket utfärdar. Denna kontroll sker vanligtvis genom inspektion. Vid inspektionen kontrolleras vanligen arbetsmiljön utifrån ett helhetsperspektiv på riskerna i verksamheten (fysiska, psykiska och sociala risker), men det förekommer även att inspektionen inriktas mot någon enskild risk (t ex en viss typ av maskin eller en viss typ av arbetsuppgift). Vid bedömning av vilka arbetsplatser som skall inspekteras, görs ett urval mot de arbetsplatser där risken för ohälsa eller olyckor bedömts vara störst.