Distansarbete

Arbetsmiljölagens giltighet
Distansarbete

1. Är arbetsmiljölagen tillämplig på sådant arbete som utförs i den anställdes bostad. Svar :Ja

2. Om så är fallet vad innebär då arbetsgivaransvaret i praktiken. Svar: Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön gäller oavsett var arbetstagaren arbetar. Även Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter gäller överallt inom Sverige om de inte innehåller någon uttrycklig begränsning. Det spelar alltså ingen roll om arbetet utförs i arbetsgivarens lokaler, utomhus, i ett annat företags lokaler, i ett fordon eller hemma hos arbetstagaren. Däremot kan kraven på arbetsmiljön variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Både arbetsmiljölagen och styrelsens föreskrifter ger i de flesta fall utrymme för en sådan variation. En av de omständigheter som då kan inverka är var arbetet utförs. Annat som kan inverka är t.ex. hur lång varaktighet arbetet har på varje enskild plats, hur ofta det utförs där, vilka rimliga möjligheter till ändringar i arbetsförhållandena som finns och vilken frihet arbetstagaren har att själv organisera sitt arbete. Alla dessa omständigheter måste sedan på vanligt sätt vägas in i en totalbedömning av situationen där hänsyn också tas till de risker som kan förutses. Vilka krav som i enskilda fall skall ställas på en arbetsplats får på vanligt sätt behandlas av arbetsgivare och arbetstagare i samverkan och ytterst av yrkesinspektionen.

3. Utövar yrkesinspektionen tillsyn över sådant arbete. Svar: Ja, inom ramen för tillgängliga resurser. Inspektionen måste därvid ta hänsyn till bestämmelsen i 15 § arbetsmiljöförordningen att inspektionsbesök i hem skall ske endast på begäran av den arbetsgivare eller arbetstagare som besöks eller om det finns någon annan särskild anledning.

4. Kan avtal slutas mellan företaget och den anställde som innebär att arbetsgivaren ”avtalar bort” sitt arbetsgivaransvar för just denna arbetssituation. Svar: Nej

5. Om den anställde får en arbetsskada när hon utför arbete i bostaden gäller då lagen om arbetsskadeförsäkring. Svar: Denna fråga ligger utanför Arbetarskyddsstyrelsens ansvarsområde. En kopia av Ert brev och detta svar översänds därför till Riksförsäkringsverket, som bör kunna svara på frågan.